คำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อย หน้าแรก ผลิตภัณฑ์ การบริการ แนะนำบริษัท ติดต่อบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 

ลักษณะโดยทั่วไป

     
SILICON SR-SERIES เป็นเครื่องควบคุมแรงดัน
ไฟฟ้าและป้องกันสัญญาณรบกวน (Automatic Voltage Stabilizer/ Line Conditioner)
ที่ต่อใช้งานกับระบบไฟฟ้า
1 เฟส (Single Phase) แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และสามารถ
สั่งผลิตพิเศษเพื่อใช้กับแรงดันไฟฟ้า 100, 110, 115, 120 โวลต์ หรือระบุแรงดันไฟฟ้าตามความต้องการของเครื่องมือและ
เครื่องจักรที่จะนำมาต่อใช้งานจากเครื่องสเตบิไลเซอร์

 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรม
  ผลิตภัณฑ์ Single Phase >> SRD- Series
  ผลิตภัณฑ์ Three Phase >> SR-380X Series
 
 
 

ระบบควบคุมการปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ (Voltage Stabilization System)
    เป็นระบบการทำงานโดยใช้ระบบสแตติกอิเล็กทรอนิกส์ (Static Electronics System) ที่มีความเร็วในการปรับประมาณ 10ms - 20ms     เร็วกว่าระบบปรับแรงดันไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ทุกชนิดโดยใช้ Triac หรือ SCR เป็นสวิตช์ควบคุมการเปลี่ยนแปลงแท็ปของหม้อแปลงไฟฟ้า
    ( Automatic Tap Change) ที่ Zero Voltage Crossing ทำให้ไม่เกิดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า เป็นระบบที่เหมาะสมและดีที่สุดที่จะนำไป
    ใช้กับเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความไวสูงทุกชนิด (All Sensitive Electronic Equipment)


หม้อแปลงไฟฟ้า (Power Transformer)
    
ใช้หม้อแปลงไฟฟ้า 2 ตัวคือ ออโตทรานส์ฟอร์เมอร์ (Auto Transformer) และบูสท์ทรานส์ฟอร์เมอร์ (Boost Transformer) เพื่อลดทอน
     กระแสกระชากและช่วยยืดอายุการทำงานของสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากอุปกรณ์สวิตช์อิเล็กทรอนิกส์
ไม่ได้รับไฟตรงจึงมีโอกาส
     เสียหายน้อย และการใช้หม้อแปลง 2 ตัวร่วมกันทำให้การจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องเต็มประสิทธิภาพ


การป้องกันสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า (Spike Transient Protection)
   
ใช้ Metal Oxide Varistor และวงจร Spike Transient Suppressor ซึ่งมีคุณสมบัติในการลดทอนสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า ซึ่งเกิด
     จาก Motor เครื่องเชื่อมโลหะ การปิดเปิดสวิทช์อิเล็กทรอนิกส์หรือฟ้าผ่า มี Toroidal Coil ป้องกันความถี่สูง เช่น ความถี่วิทยุ (Radio      Frequency Interference) และมี Lightning Gas Arrester ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาสูงเกินกว่าอัตราปกติ
     Gas Arrester จะบังคับให้ Spike Fuse ขาดและเครื่องจะหยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์
     เสียหายได้


การป้องกันการลัดวงจร (Short  Circuit  Protection) 
     
เมื่อเกิดการลัดวงจรไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามทั้งทางด้านอินพุตหรือเอาท์พุตเครื่องจะหยุดทำงานทันทีด้วย Fuse หรือ Circuit Breaker                ทำให้ไม่มีไฟฟ้ามาจ่ายทางด้านอินพุตของตัวเครื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือที่ต่อพ่วงใช้งานอยู่เป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหาย


การป้องกันการกระโชกของไฟฟ้า (Surge  Voltage  Protection)
   
 มี SVP (Surge Voltage Protection) และ Reset Switch ป้องกันการกระโชกของไฟฟ้าที่เข้ามาในกรณีที่ไฟฟ้าดับแล้วมาใหม่ทันที      ซึ่งมีโอกาสทำให้เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ เมื่อไฟดับแล้วมาใหม่ระบบของเครื่องจะยังไม่ทำงานจนกว่าจะทำการ      RESET เครื่อง สำหรับ Reset Switch นั้นมี 2 แบบคือ แบบ Manual Reset และ Automatic Reset


 
วงจรควบคุมอัตโนมัติ (Automatic  Controller)
   
วงจรนี้ทำหน้าที่ควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกมา ถ้าการจ่ายแรงดันไฟฟ้าเกิดการผิดพลาดเกินกว่าอัตราปกติ (±10%) เครื่องจะหยุด
     ทำงานอัตโนมัติทันทีและมีการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเมื่อเกิดการเสื่อม (Leak) หรือเสีย ซึ่งมีผลทำให้การทำงานผิดพลาดเครื่องจะหยุด
     ทำงานทันที


วงจรส่งเสียงเตือน (Alarm  Circuit)
     
วงจรนี้จะส่งเสียงเตือนในกรณีที่เครื่องมีปัญหาขึ้นมาไม่ว่ากรณีใดๆ เมื่อไม่มีไฟจ่ายออกมาจากเอาท์พุต เช่น
     
เมื่อเปิดเครื่องครั้งแรก โดยที่ยังไม่ได้กด Reset Switch หรือระบบ Auto Reset ทำงาน
     
เมื่อไฟฟ้าดับแล้วมาใหม่
     
เมื่อไฟฟ้าที่เข้ามาสูงกว่า หรือ ต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้
     
เมื่ออุปกรณ์ภายในเสื่อมหรือเสีย ซึ่งทำให้การทำงานผิดพลาด
     
เมื่อเกิดการลัดวงจร
     
เมื่อฟ้าผ่าลงสายส่งไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าที่เข้ามาสูงมากชั่วขณะ ชุดป้องกันจะบังคับให้ FUSE SPIKE ขาด


ระบบแสดงผล (Display System)
     ระบบแสดงผลของเครื่อง Stabilizer ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ คือ
    In/Out Voltage เป็นมิเตอร์แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าทั้งขาเข้าและขาออก โดยสามารถเลือกการแสดงผลด้วยสวิตช์ Selector
    Output Current เป็นมิเตอร์แสดงค่ากระแสที่ใช้งานผ่านเครื่อง Stabilizer
    Input Indicator เป็น LED แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า มี 2 ระดับ ดังนี้
        Hi Volt แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาสูงมาก
       
Low Volt แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าที่เข้ามาต่ำมาก
    Reset Lamp เป็นหลอดไฟที่จะติดสว่างตลอด เมื่อเครื่อง Stabilizer ทำงานเป็นปกติ


ระบบ Bypass
   
ระบบ Bypass เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินเมื่อต้องการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน เป็นการใช้ไฟฟ้าแบบต่อตรงโดยไม่ผ่านระบบ
    ปรับแรงดันไฟฟ้าของเครื่อง Stabilizer มีอยู่ 2 แบบ คือ Manual Bypass และ Magnetic Bypass
   
แบบ Manual Bypass จะติดตั้งอยู่ในเครื่องที่มีขนาดกำลังตั้งแต่ 5 kVA ถึง 10 kVA
    แบบ Magnetic Bypass จะติดตั้งอยู่ในเครื่องที่มีขนาดกำลังตั้งแต่ 15 kVA ขึ้นไป


ประสิทธิภาพของเครื่อง (Efficiency)
   
บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย ให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบโดยการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์สูงสุด         การคัดเลือกอุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันและควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิต ตลอดจนมีการตรวจสอบคุณภาพครบทุกเครื่อง  

 
 

บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 455/13-16 ซอยพิบูลย์อุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทร : 02-275-1182, 02-275-1275, 02-275-7161, 02-276- 9973 แฟกซ์ : 02-275-7309  E-mail : sales@siliconthai.com
สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท ซิลิคอน พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด